aangifte wegens valsheid in geschrift tegen Bernt Schneiders

Afgelopen vrijdag deed Roos via haar advocaat aangifte tegen voormalig burgemeester van #Bloemendaal, Bernt #Schneiders en de gemeentesecretaris Wilma Atsma wegens valsheid in geschrift. Meer hierover leest u hier in het nieuwsbericht van NHNieuws over de aangifte tegen Schneiders

foto NH Nieuws

Dit nav onze persverklaring:

Persbericht: aangifte wegens valsheid in geschrifte

In artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht is valsheid van geschrifte omschreven als: “Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft”.

Op 12 april 2016 hebben mevrouw #Atsma en de heer Schneiders gezamenlijk in totaal drieëntwintig niet-openbare besluitenlijsten vervalst. Het betreft de zgn. ‘niet-openbare notulen’ van collegevergaderingen die hebben plaatsgevonden in 2014. Mevrouw Atsma en de heer Schneiders traden echter pas in dienst van de gemeente Bloemendaal in de loop van 2015.

Atsma en Schneiders hebben de besluitenlijsten dus bijna twee jaar na dato vastgesteld terwijl zij hiertoe niet bevoegd waren. Niet alleen hebben Atsma en Schneiders hun handtekening gezet op 23 documenten, zij hebben bovendien eigenmachtig een tekst ingevoegd welke luidt als volgt: ‘Dit is een uitdraai van de digitale niet-openbare notulen van … (NB: hier staat de datum vermeld waarop de bewuste collegevergaderingen in 2014 zouden hebben plaatsgevonden) waarvan de inhoud op waarheid is geverifieerd en ondertekend op 12 april 2016’.

Het oogmerk van deze invoeging was om de digitale uitdraai van de niet-openbare besluiten die in 2016 werden voorzien van de handtekeningen van mevrouw Atsma en de heer Schneiders, te gaan gebruiken alsof het echte documenten betrof met bewijskracht, dat wil zeggen: echte collegebesluiten. Dit blijkt o.a. uit de verklaring van mevrouw Atsma op 15 augustus 2018 gedaan tegenover raadsleden #Roos en #Slewe (fractie Hart voor Bloemendaal). Roos deed eind december 2018 al aangifte tegen mevrouw Atsma en de heer Heijink (locoburgemeester) n.a.v. het vervalsen van het collegebesluit tot oplegging van geheimhouding d.d. 4 november 2014.

Dit collegebesluit waarvan beweerd wordt dat het genomen is, hetgeen Roos betwist, werd vervalst op dezelfde datum als de overige drieëntwintig besluitenlijsten waarvan Roos thans aangifte heeft gedaan. Opmerkelijk is dat de heer Schneiders op 12 april 2016 drieëntwintig stukken tekende en de heer #Heijink uitsluitend het besluit dat op het strafproces van Roos betrekking had. Dat moet wel een zeer bijzondere bijeenkomst geweest zijn op 12 april 2016! Van een onderliggend mandaat of een voorafgaand collegebesluit op grond waarvan beide bestuurders en de gemeentesecretaris gemachtigd waren deze handtekeningenactie alsnog uit te voeren inclusief de ingevoegde tekst, is niet gebleken.

Roos kwam recent tot de ontdekking dat niet slechts 1 document was vervalst maar dat het om een complete serie ging.  Roos was eerder niet op de hoogte van deze feiten. Haar was slechts dat ene vervalste besluit bekend. Zij vroeg om inzage in de archiefexemplaren van de besluiten maar dat is haar tot nu toe geweigerd.

Gevraagd naar de wijze waarop de waarheid werd geverifieerd, heeft Roos geen enkele inhoudelijke reactie ontvangen. Wel is haar een contactverbod met mevrouw Atsma opgelegd en heeft zij van het college te horen gekregen dat het college meent dat van een vervalsing van stukken geen sprake is. Het college steunt mevrouw Atsma ten volle.

De ‘handtekeningenactie’ is extra pikant omdat het volstrekt onwaarschijnlijk moet worden geacht dat het drietal gezamenlijk van te voren alle vierentwintig besluitenlijsten met daarop een groot aantal verschillende collegebesluiten op inhoud heeft (laten) geverifieerd (verifiëren) en vooral ook omdat geen der in 2014 verantwoordelijke bestuurders het nog na kon vertellen op 12 april 2016. Dat gegeven in combinatie met het strafproces tegen Roos dat al bijna vijf jaar loopt, brengt het vertrouwen in het openbaar bestuur en de overheid in het algemeen een ernstige slag toe.

In dit verband is het bovendien relevant te wijzen op de bijzondere positie van de gemeentesecretaris. Het gaat hier namelijk niet zo maar om een handtekening. De handtekening van de gemeentesecretaris geldt als een certificaat van echtheid. Gewezen wordt op artikel 59a lid 1 Gemeentewet. De gemeentesecretaris is vanuit zijn ambt gehouden tot een zelfstandige beoordeling, namelijk of een stuk dat van het college uitgaat ook werkelijk het besluit behelst zoals dat in het stuk is weergegeven. De gemeentesecretaris is dus de enige die gerechtigd is deze certificerende handeling te verrichten op basis van de Gemeentewet en aan diens handtekening komt een zeer hoge bewijskracht toe. Door het plaatsen van haar handtekening in 2016 heeft mevrouw Atsma haar positie als hoogste ambtenaar misbruikt en willens en wetens een complete serie geschriften vervalst die dienst doen als ‘echt en waarachtig genomen besluiten’ waaronder een besluit dat een cruciale rol speelt in het strafproces tegen Roos.

Hart voor Bloemendaal, 15 juli 2019,

Bloemendaal