Stemadvies: Hart voor Holland, 18 maart 2015

Tijd voor positief nieuws: op 4 november 2014 is Hart voor Holland opgericht. Een nieuwe provinciale partij. Wat is het doel? Heel simpel vertaald wil Hart voor Holland het loket zijn voor uw lokale belang op provinciaal niveau. Geen ‘top down’ politiek, maar ‘bottom up’. Zodat de bevolking weer gehoord wordt en de afstand tussen de kiezers en het provinciaal niveau wordt overbrugd. Wij zeggen: betrek de burgers vooraf in de plannen, zorg dat gebruik wordt gemaakt van hun deskundigheid. Op dit moment stemt 30% van de kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen op een lokale partij. Dat lokale geluid wordt echter niet gehoord binnen de Provinciale Staten. Daar wil Hart voor Holland verandering in brengen. Nu zult u misschien zeggen: landelijke partijen denken toch ook aan lokale belangen? Wij vinden dat dit onvoldoende gebeurt. Landelijke partijen worden gedreven door landelijke politiek en door Haagse ideologieën. Wij citeren een belangrijke passage uit het boek van Bert Euser (Lokale Leiders, De opkomst van de geuzendemocratie): ‘Een van de overeenkomsten tussen de nieuwe lokale leiders is dat ze zeer pragmatisch denken en opereren en wars zijn van dogmatiek of ideologie. Zij komen in actie omdat ze constateren dat er sprake is van verspilling, incompetentie of oneerlijkheid. Maar kenmerkend blijft dat ze op alle mogelijke manieren het overleg zoeken en blijven zoeken, zoals ze voor ze in de politiek gingen ook langdurig probeerden om in gesprek te komen met het lokale bestuur. Wat ze unaniem als grootste bezwaar naar voren brengen is dat zij zelf als bevolking niet of veel te laat betrokken worden en niet of zeer onvolledig geïnformeerd en dus geen enkele kans hebben gekregen om mee te denken. …het zou oneindig veel beter fungeren als er meer samenwerking met burgers werd gezocht. En dat gaat heel wat verder dan inspraak.’ Het schoolvoorbeeld van hoe het wat ons betreft niet zou moeten gaan, is het project Duinpolderweg. In 2011 verklaarde de gedeputeerde mevrouw Post (VVD): ‘het stadium van kiezen is voorbij’. Zonder overleg, zonder mandaat was door bestuurders in een Structuurgroep besloten een weg aan te leggen die honderden miljoenen EUR kost. En nog altijd zijn nut en noodzaak van deze weg niet aangetoond. Tijd dus voor een frisse wind en een pragmatische aanpak waarbij inspraak niet langer passief wordt benaderd, maar actief. Waarbij burgers niet achteraf met een plan geconfronteerd worden, maar vooraf, zodat sprake is van communicatie over en weer, van oprechte interesse in wat de burgers te melden hebben. Want dan zal blijken dat het verwijt dat de gevestigde politieke elite zo vaak uitspreekt, namelijk dat burgers alleen maar aan zichzelf denken, (NIMBY = not in my back yard) of dat zij actievoerders zijn, niet op zijn plaats is. Die uitspraak doet de betrokkenheid en de deskundigheid van de bevolking geen recht.

Uw stem op Hart voor Holland zal geen verloren stem zijn. Op 2 februari 2015 start de campagne. Hart voor Bloemendaal steunt Hart voor Holland van ganser harte. Kiezen voorbij