Gebrekkige communicatie over opvang

Morgenavond staat het onderwerp op de agenda van de commissie samenleving. U kunt de stukken die bij dit onderwerp horen vinden op de website van de gemeente, zie de agenda van 13 januari as. Op een aparte pagina op deze website vindt u overige stukken die de gemeente heeft gepubliceerd. De pagina wordt regelmatig bijgewerkt. Wij hebben hier zojuist ook op geplaatst het projectplan wachtkamerlocaties en het communicatieplan. Voor de vergadering samenleving op 13 januari verwijzen wij naar https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Samenleving/2016/13-januari/20:00

Op 22 januari as is er een bewonersbijeenkomst voor omwonenden van Dennenheuvel. Bent u een omwonende en hebt u geen uitnodiging ontvangen, belt u dan met de gemeente Bloemendaal.

Reden waarom wij het onderwerp hebben geagendeerd is hieronder weergegeven:

De communicatie rond de opvang van statushouders verloopt chaotisch. Er zijn veel vragen van inwoners. Eerst werd er door de wethouder gesproken over maximaal 60 tot 80 extra statushouders per locatie Dennenheuvel en GGZ inGeest en er zou een peiling worden gehouden onder inwoners. Zoals u weet heeft de gemeenteraad die peiling afgewezen. Dat vinden wij ernstig. Wij maken daar bezwaar tegen, maar we zijn helaas de enige partij die vindt dat een peiling onder bewoners een voorwaarde is. Over het aantal migranten dat wordt opgevangen, of statushouders, is veel onduidelijkheid ontstaan na de eerste mededelingen hierover in oktober 2014. In plaats van 60 of hooguit 80 per locatie, werden het er 260 naast de wettelijke taakstelling. De wettelijke taakstelling ligt intussen ook veel hoger. Waren het er eerst nog 15 tot 20 per jaar, voor 2016 wordt de taakstelling geschat op 60 statushouders. Als wij de rekensom maken, dan betreft dat hier dus 320 statushouders voor 2016. Het is duidelijk dat er onvoldoende woningen zijn voor zo veel statushouders. De bewoners rond Dennenheuvel hebben recent te horen gekregen dat het om 60 statushouders gaat, terwijl de gemeenteraad te horen heeft gekregen 160 in Dennenheuvel en dat zou al in februari moeten plaatsvinden.

Welk aantal is correct? 60, 160, 260 of 320 statushouders?

Alleen direct omwonenden van Dennenheuvel zijn uitgenodigd. Waarom niet de hele buurt om Dennenheuvel heen? Waarom niet samen met inwoners uit Santpoort Zuid? Dennenheuvel ligt in het uiterste noorden van de gemeente tegen Velsen aan.

Is de school voldoende geinformeerd en de ouders met schoolgaande kinderen? Wij krijgen berichten dat ouders onvoldoende op de hoogte zijn. Veiligheid is voor ouders vaak een punt van zorg. Het terrein van Dennenheuvel ligt rondom de Theresiaschool. Ouders maken zich bezorgd over opvang van 160 alleenstaande mannen. Wie worden er nu precies opgevangen op het terrein van Dennenheuvel? Wij hoorden ook dat er jongeren zouden worden opgevangen. Eerst hadden wij gehoopt dat de huidige bewoners nog in Dennenheuvel konden blijven wonen. Die worden op straat gezet. Wat ons betreft een heel slechte kaart van de gemeente. Niemand zou in het open veld mogen slapen zegt de burgemeester, maar deze mensen worden zo uit huis gezet. In plaats van de huidige jonge bewoners, hebben we de wethouder gevraagd of het dan om minderjarige asielzoekers zou gaan die worden ondergebracht in Dennenheuvel via de Jade Zorggroep. We weten het niet. De wethouder zei dat deze instelling de gemeenten in heel Nederland heeft benaderd voor opvang. Hoe zit het dan met de dagbesteding? Statushouders hebben recht op opvang, maar recht op werk bestaat niet. Zijn er tewerkstellingsvergunningen verstrekt?

Sociale woningbouw: hoe wordt voorzien in huisvesting van 60 statushouders volgens taakstelling en welke afspraken zijn hierover met woningbouwcorporaties. Hoe is dit geregeld op termijn voor de 260 extra statushouders? Wij begrepen dat deze mogelijk worden ondergebracht in Velsen en in de Haarlemmermeer. Maar veel is nog onduidelijk.

Is het verantwoord om statushouders te plaatsen op het terrein van GGZ inGeest ivm de clienten van deze instelling. Op dit terrein worden ook daklozen (en verslaafden?) opgevangen van Haarlem. Dat zou voor een periode van 6 maanden zijn, maar die termijn is intussen al twee keer verlengd. Hoe zit het met de veiligheid daar? Ook aan het terrein van GGZ inGeest is een basisschool gehuisvest. Zijn ouders met schoolgaande kinderen daar wel geinformeerd en hoe zit het met de school? Wat gebeurt er met opvang op scholen? Zijn scholen hierop voldoende toegerust? Zijn er afspraken met andere gemeenten gemaakt zoals Heemstede over schoolgaande kinderen?

Een andere vraag die ik kreeg van een ouder met kinderen op de Theresiaschool: ‘Ik heb gehoord dat er mogelijk een groep jonge vluchtelingen tussen de leeftijd 12-17 jaar (die  zonder ouders hiernaar toe gekomen zijn) worden opgenomen op Dennenheuvel. Mogelijk valt dit onder een van de andere groepen, die in de brief aan de omwonenden genoemd wordt. Hierbij moet uitgekeken worden dat het niet om jongeren gaat die zich voordoen als 17 jaar, maar daadwerkelijk ouder zijn en daarmee dus andere rechten krijgen. Helaas blijkt hier veel misbruik van gemaakt te worden. Kortom de berichtgeving van de gemeente Bloemendaal is onduidelijk en niet volledig. De suggestie wordt nu gewekt dat het om 60 statushouders gaat.’

Foto afkomstig uit het NRC